Investor


Jonathan Viet Luu VinaCapital
Jonathan Viet Luu VinaCapital
Vietnam
AgriTech Village
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Vietnam
AgriTech Village
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Japan
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Vietnam
Impact Village
Community Village
Tô Mạnh Hiệp
Tô Mạnh Hiệp
AgriTech Village
Fintech Village
Tourism and F&B Village
AgriTech Village
Fintech Village
Tourism and F&B Village
KiCoworking Space
Tourism and F&B Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
AX Lim
AX Lim
Malaysia
AgriTech Village
Edtech Village
Impact Village
Malaysia
AgriTech Village
Edtech Village
Impact Village
Công ty máy tính Thánh Gióng
AgriTech Village
Medtech Village
Fintech Village
Grace kim
Grace kim
south korea
Industry 4.0 Village
Impact Village
south korea
Industry 4.0 Village
Impact Village
Level 5, The Flemington Tower, 182 Le Dai Hanh, Ward 15 District 11, Ho Chi Minh City
Impact Village
Học viện Nông nghiệp
AgriTech Village
Hà Nội
AgriTech Village
Thang LEE CEPO
Thang LEE CEPO
Viet Nam
Edtech Village
Medtech Village
Fintech Village
Viet Nam
Edtech Village
Medtech Village
Fintech Village
Singapore
Industry 4.0 Village
Singapore
Fintech Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
Giang Nguyễn Văn Velacorp.vn
Giang Nguyễn Văn Velacorp.vn
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Industry 4.0 Village
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Industry 4.0 Village
Công ty CP Truyền thông & Công nghệ Alimama Việt Nam
AgriTech Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
Nguyễn Mạnh Hùng Vela Corp
Nguyễn Mạnh Hùng Vela Corp
Hà Nội
Edtech Village
Fintech Village
Industry 4.0 Village
Hà Nội
Edtech Village
Fintech Village
Industry 4.0 Village
Philippines
Edtech Village
Medtech Village
Fintech Village
Edtech Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
Vietnam
AgriTech Village
Tourism and F&B Village
Impact Village
Lê Ngọc Quân Stevina
Lê Ngọc Quân Stevina
Hanoi
AgriTech Village
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Hanoi
AgriTech Village
Medtech Village
Tourism and F&B Village
Jonathan Moed
Jonathan Moed
USA
Tourism and F&B Village
Industry 4.0 Village
Impact Village
USA
Tourism and F&B Village
Industry 4.0 Village
Impact Village